PREČO CHCEME ZMENU V ŠKOLÁCH?

Keď ryba smrdí od chvosta

V počte detí vzdelávaných v špeciálnych školách a triedach sme na „chvoste“ rebríčka Európskej únie.

Priemer Európskej únie

2,38%

Slovensko

6,28%
Spolu so Slovenskom je na chvoste tohto rebríčka i Škótsko a Litva, no na rozdiel od Slovenska sa v ich bežných školách vzdeláva až 90% diagnostikovaných detí. Naopak, v Taliansku navštevuje špeciálne školy menej ako jedno percento diagnostikovaných detí.

Delenie na polovicu nie je vždy fér

Na Slovensku sa až polovica detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vzdeláva oddelene od svojich rovesníkov.

34 918 žiakov
integrovaných v systéme bežného školstva
celkovo 68 304 žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami
33 386 žiakov
v špeciálnych školách a triedach
V materských, základných a stredných školách študuje približne 68 304 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Približne polovica z nich (34 918) je integrovaná v systéme bežného školstva. Druhá polovica z nich sa vzdeláva v špeciálnych školách a triedach. Žiaci so ŠVVP integrovaní v bežných školách majú diagnostikované:
56%
vývinové poruchy učenia
12%
mentálne
postihnutie
5%
narušené komunikačné schopnosti
3%
telesné
postihnutie
1-3%
poruchy správania, autizmus, sluchové a zrakové postihnutie
15%
iné postihnutie
výdavky na 1 žiaka
Podľa výskumu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sú priemerné náklady členských štátov pri zaradení žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do oddelených škôl sedem až deväťkrát vyššie, ako keby boli zaradení do systému bežného školstva. Na Slovensku je rozdiel vo financovaní z hľadiska normatívov pravdepodobne nižší, no i pre Slovensko platí, že udržiavanie paralelných systémov vzdelávania je neefektívne.
Slovensko je v podiele detí s diagnostikovanými špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na 4. mieste v rámci EÚ (priemer EÚ je 6% detí z populačného ročníka v porovnaní s takmer 12% na Slovensku.)
priemer EÚ je 6% detí z populačného ročníka v porovnaní s takmer 12% na Slovensku

Kto chýba?

Okrem detí, ktoré majú právo na vzdelanie v bežných školách, v nich chýbajú aj asistenti, špeciálni pedagógovia či psychológovia.

na 1 ZŠ
pripadalo 0,82
asistenta
V školskom roku 2018/2019 bude pracovať na základných školách 2 374 asistentov učiteľa. Na jednu školu tak pripadne 1,13 asistenta. V minulom školskom roku pracovalo v bežných základných školách menej ako 1740 asistentov, na jednu základnú školu tak pripadal úväzok len 0,82 asistenta.
Ešte stále však na školách chýba 3 536 asistentov učiteľa.
Na jedného školského psychológa pripadá takmer 3000 detí.
spolu 170
školských
psychológov v školskom roku 2017/2018
spolu 500
školských špeciálnych pedagógov v školskom roku 2017/2018
V priemere len každá 5. škola mala školského špeciálneho pedagóga.
V máji 2017 žiadali školy od MŠ SR 5 095 asistentov učiteľa pre 14 852 žiakov, v máji 2018 požadovali školy 5 845 asistentov učiteľa pre 16 583 žiakov. Zatiaľ čo počet miest asistentov sa v roku 2017 zvýšil len o približne 0,8%, v novom školskom roku sa zvýši o približne 36%.
+36% 2017 2018
zvýšenie počtu
miest asistentov učiteľa
spolu 32 108
učiteľov
vrátane riaditeľov
na bežných ZŠ v školskom roku 2017/2018