Späť na zoznam
25. september 2018
Neprijali nám dieťa do školy

Aj deti so zdravotnými znevýhodneniami majú právo na vzdelanie – garantuje im ho Ústava SR

Garantov dodržiavania práv detí so zdravotnými znevýhodneniami na vzdelanie je hneď niekoľko – od tých vzťahujúcich sa len na území SR až po medzinárodné dohovory presahujúce slovenské zákonodarstvo. Najdôležitejším garantom tohto práva je Ústava SR, aj na tú sa môžu rodičia detí so znevýhodneniami odvolať, ak ich bežné školy odmietajú prijať ako svojich žiakov.

Hierarchicky najvyšším slovenským právnym dokumentom a hlavným garantom dodržiavania základných ľudských práv a slobôd, medzi ktoré patrí i právo na vzdelanie, je Ústava Slovenskej republiky. Tieto práva sú spracované v jej druhej hlave. Obsahuje všeobecné ustanovenia o ochrane týchto práv, ktoré tvoria základ pre všetky ostatné právne akty záväzné pre Slovenskú republiku.

V zmysle článku 12 Ústavy SR sú ľudia slobodní a sebe rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.

Ústava SR nesegreguje, ani nie je exkluzívna

Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.

Ústava garantuje všetkým ochranu ich základných práv a slobôd, ktoré sú ďalej podrobnejšie rozobraté v jednotlivých oddieloch jej druhej hlavy. Patrí medzi nich aj právo ochrany pred krutým, neľudským či ponižujúcom zaobchádzaním, ako aj právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života.

Ústava v článku 42 priznáva každému právo na vzdelanie, pričom stanovuje povinnú školskú dochádzku. Podľa Ústavy majú občania právo na bezplatné vzdelanie v základných a stredných školách, podľa schopností občana a možnosti spoločnosti aj na vysokých školách.

 

Všetkých týchto práv je možné právne sa domáhať a požadovať ich dodržiavanie.