Späť na zoznam
25. september 2018
Naše dieťa ide do školy

Aké kompetencie majú orgány štátnej správy v oblasti vzdelávania vašich detí?

V živote detí zohráva rozhodovaciu úlohu o ich vzdelávaní od toho predškolského až po vysokoškolské niekoľko úradov. Každý z nich má svoje kompetencie určené zákonom. Prečítajte si prehľad tých najdôležitejších, aby ste vedeli, u koho a za aké konanie je nutné domáhať sa v prípade problémov spravodlivosti.

Najzákladnejšou inštitúciou, s ktorou budete počas prvých rokov štúdia vášho dieťaťa v blízkom kontakte je samotná škola, ktorú zastupuje jej riaditeľ. V zmysle Zákona o štátnej správe v školstve riaditeľ základnej školy rozhoduje o:

 • prijatí žiaka do školy;
 • odklade začiatku povinnej školskej dochádzky žiaka;
 • dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka;
 • oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy;
 • oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí;
 • určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v škole a v školskom zariadení;
 • individuálnom vzdelávaní žiaka;

umožnení štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu.

Obec – zriaďovateľ škôl

Obec pri prenesenom výkone štátnej správy zriaďuje a zrušuje základné školy všeobecne záväzným nariadením. Obec v zmysle Zákona o štátnej správe v školstve vytvára podmienky na:

 • výchovu a vzdelávanie detí a žiakov najmä tým, že zriaďuje školy a školské zariadenia;
 • plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých je zriaďovateľom;
 • zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom.

Obec tiež zostavuje plán investícií a rozpisuje finančné prostriedky pridelené Ministerstvom školstva SR a poskytnuté Ministerstvom vnútra SR prostredníctvom okresných úradov v sídle kraja pre školy, ktorých je zriaďovateľom.

Obec na uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu na školách, ktorých je zriaďovateľom, zabezpečuje:

 • priestory a materiálno-technické zabezpečenie;
 • didaktickú techniku používanú vo výchovno-vzdelávacom procese;
 • finančné prostriedky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania podľa osobitných predpisov a finančné prostriedky na prevádzku a údržbu, ktoré prerozdeľuje a kontroluje ich využívanie;
 • investičné prostriedky zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov.

So sťažnosťou na školu sa obráťte na obec

Obce vybavujú sťažnosti a petície občanov a zákonných zástupcov detí a žiakov svojich zriadených škôl.

Obec tiež prerokúva s radou školy a s riaditeľom školy alebo školského zariadenia, ktorého je zriaďovateľom, najmä návrh rozpisu finančných prostriedkov pridelených okresným úradom v sídle kraja na školy a školské zariadenia, ktorých je zriaďovateľom a materiálno-technické podmienky na činnosť škôl a školských zariadení, ako aj požiadavky obce na skvalitnenie starostlivosti o deti a žiakov a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v škole alebo v školskom zariadení a spôsob úhrady možných zvýšených nákladov.

Obec ako školský úrad vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy, ktorej je príslušná obec zriaďovateľom. Ak obec nie je školským úradom, výkon štátnej správy v druhom stupni zabezpečuje pre ňu okresný úrad v sídle kraja. Vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná obec, vykonáva štátnu správu v druhom stupni okresný úrad v sídle kraja.

Kompetencie okresného úradu v sídle kraja

Ak rodičom nepomôže ani obec, obrátiť sa môžu na okresný úrad v sídle kraja , ktorý v druhom stupni rozhoduje:

 • vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého žiaka alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka, v ktorých v prvom stupni rozhodla obec;
 • vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje riaditeľ základnej školy, ktorej zriaďovateľom je obec, ktorá nie je školským úradom.

Obrátiť sa môžete aj na školskú inšpekciu

Štátna školská inšpekcia:

 • kontroluje súlad školského vzdelávacieho programu so štátnym vzdelávacím programom, s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania;
 • kontroluje súlad výchovného programu s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania;
 • kontroluje úroveň kvality výchovy a vzdelávania pri individuálnom vzdelávaní;
 • monitoruje a hodnotí kvalitu výchovy a vzdelávania;
 • poskytuje kontrolovanému subjektu poradenskú pomoc pri odstraňovaní zistených nedostatkov.

Ak pri vybavovaní sťažností Štátna školská inšpekcia zistí nedostatky, má právomoc dať kontrolovanému subjektu odporúčanie, uložiť mu opatrenie, prípadne uložiť sankciu.

Za závažné nedostatky sa považujú neuskutočňovanie výchovy a vzdelávania podľa štátneho vzdelávacieho programu a na jeho základe vydaného školského vzdelávacieho programu (za takéto neuskutočňovanie výchovy je možné považovať aj tzv. nútený homeschooling).

Za nedostakty sa tieť považujú neuskutočňovanie výchovy a vzdelávania v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania, a nedodržanie povinného materiálno-technického a priestorového zabezpečenia alebo normatívu materiálno-technického a priestorového zabezpečenia.

Kto rozhoduje o počte asistentov pre vaše deti?

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých okresný úrad v sídle kraja rozhoduje v prvom stupni.

Okrem toho, ministerstvo z prostriedkov štátneho rozpočtu zabezpečuje finančné prostriedky na kapitálové výdavky a prevádzku škôl, vrátane miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu v rozpočtovej kapitole ministerstva a v rozpočtovej kapitole Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Ministerstvo rozpisuje finančné prostriedky zriaďovateľom škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, a školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja zriadených podľa tohto zákona.

Podľa Zákona o financovaní škôl môže ministerstwo školstva prideliť z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra na žiadosť zriaďovateľa verejnej školy finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Žiadosť na nový školský rok predkladá zriaďovateľ ministerstvu prostredníctvom príslušného okresného úradu v sídle kraja najneskôr do 31. mája príslušného kalendárneho roka.

Ministerstvo pri rozhodovaní o pridelení tohto príspevku berie do úvahy počet žiakov so zdravotným znevýhodnením na škole, druh, stupeň a mieru postihnutia žiakov so zdravotným znevýhodnením a bariéry, ktoré žiak nedokáže prekonať bez pomoci z dôvodu zdravotného znevýhodnenia.

Vzhľadom na aktuálny dopyt po asistentoch učiteľa a s ohľadom na fakt, že Slovenská republika sa viacerými medzinárodnými zmluvami zaviazala vykonať všetky potrebné kroky smerujúce k inklúzii zdravotne ale aj inak znevýhodnených detí do bežného vzdelávacieho systému, bolo by bolo nanajvýš prospešné, keby MŠ SR poskytovalo príspevok na asistenta učiteľa automaticky každému žiadateľovi, ktorý pri podaní žiadosti o príspevok splní všetky stanovené podmienky, bez možnosti takýchto žiadateľov odmietnuť. 

Lucia Lišiaková, advokátka

Pri rozhodovaní o pridelení príspevku by nemalo byť rozhodujúcim kritériom počet žiakov so zdravotným znevýhodnením na škole ale cieľom by malo byť zabezpečenie asistenta učiteľa pre každé zdravotne alebo inak znevýhodnené dieťa.