Späť na zoznam
25. september 2018
Prijali nám dieťa do školy, ale…

Ako dosiahnuť rovnosť zaobchádzania s deťmi so zdravotným znevýhodnením?

Ak si rodič zdravotne znevýhodneného dieťaťa či dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami myslí, že škola dieťa nejakým spôsobom diskriminuje, môže podať na príslušnom súde antidiskriminačnú žalobu alebo sa pri domáhaní spravodlivosti odvolať na Antidiskriminačný zákon.

Garantom ochrany práv pre zdravotne znevýhodnené deti a pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je aj Antidiskriminačný zákon. Ten vychádza zo zásady rovnakého zaobchádzania, ktoré okrem zákazu diskriminácie z dôvodu zdravotného postihnutia spočíva aj v zákaze diskriminácie z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.

Pri dodržiavaní tejto zásady zákon predpokladá, že sa bude prihliadať aj na dobré mravy pre účel rozšírenia ochrany pred diskrimináciou a taktiež, že sa budú prijímať opatrenia na ochranu pred diskrimináciou.

Nulová tolerancia diskriminácie

Podľa Antidiskriminačného zákona sa takáto diskriminácia (teda aj diskriminácia na základe zdravotného postihnutia, ktorá spočíva v konaní alebo nekonaní, pri ktorom sa s takouto osobou zaobchádza menej priaznivo, ako sa zaobchádza, zaobchádzalo alebo by sa mohlo zaobchádzať s inou osobou v porovnateľnej situácii) zakazuje v sociálnom zabezpečení, zdravotnej starostlivosti, pri poskytovaní tovarov a služieb a vo vzdelávaní.

Antidiskriminačný zákon sa ďalej vo svojich ustanoveniach venuje situáciám, kedy je rozdielne zaobchádzanie možné, a nie je považované za diskrimináciu, ďalej však poskytuje aj návod právnej ochrany v prípade, že osoba sa domnieva, že je alebo bola dotknutá na svojich právach, právom chránených záujmoch alebo slobodách nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania.

Ako uplatniť zásady Antidiskriminačného zákona v praxi?

Ak si rodič zdravotne znevýhodneného dieťaťa myslí, že postupom školy bolo jeho dieťa nejakým spôsobom diskriminované, môže podať na príslušnom súde tzv. antidiskriminačnú žalobu.

Ňou sa rodič môže domáhať, aby škola, ktorá nedodržala zásadu rovnakého zaobchádzania s jeho dieťaťom, svoj prístup zmenila, ak je to možné, napravila protiprávny stav alebo poskytla primerané zadosťučinenie.

Ak by týmto diskriminačným konaním, resp. nekonaním školy voči dieťaťu bola značným spôsobom znížená jeho dôstojnosť, spoločenská vážnosť alebo spoločenské uplatnenie, môže sa rodič žalobou domáhať aj náhrady nemajetkovej ujmy, teda finančnej kompenzácie. Sumu náhrady určí súd s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej ujmy a všetky okolnosti, pri ktorých vznikla.

Žaloba sa podáva písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, na okresný súd v obvode, v ktorom má škola svoje sídlo. Okrem všeobecných náležitostí, - teda na ktorý súd žaloba smeruje, kto žalobu podáva, voči komu smeruje, čoho sa týka a čoho sa žalobca domáha, je potrebné aj pravdivé a úplné opísanie rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov na ich preukázanie a žalobný návrh. Označené dôkazy je potrebné k žalobe pripojiť.