Späť na zoznam
25. september 2018
Naše dieťa ide do školy

Čo musí dieťa spĺňať, aby ho základná škola prijala do prvej triedy?

Zápisy do spádových škôl, ale i do škôl mimo obce trvalého bydliska detí nie sú jednoduché záležitosti. Rodičia by na to mali myslieť oveľa skôr, ako si svoju povinnosť začnú plniť. Najmä pri deťoch so zdravotnými znevýhodneniami a špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Ako vyzerá tento proces a kto v ňom hrá akú úlohu?

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný zapísať dieťa v základnej škole v roku, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. Zápis na základných školách sa koná od 1. apríla do 30. apríla.

Musí rodič zapísať svoje dieťa do školy v školskom obvode podľa trvalého bydliska?

Nemusí. Dieťa môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie. Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej školy dieťaťa ako aj zriaďovateľovi základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý. Obec, ktorá je zriaďovateľom tejto základnej školy, oznámi obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode.

Musí byť dieťa prijaté na povinnú školskú dochádzku do svojej spádovej školy, ak tam absolvuje zápis?

Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy, a to až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka. Ak je počet žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí ju majú plniť v spádovej škole, vyšší, ako sú kapacitné možnosti spádovej školy, a dieťa do spádovej školy nie je možné umiestniť, riaditeľ tejto školy informuje zákonného zástupcu dieťaťa a príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve, ktorý následne určí školu, v ktorej bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku, alebo zabezpečí inú formu jeho vzdelávania podľa školského zákona.

Vzhľadom na skutočnosť, že výber žiakov, ktorí budú prijatí do prvého ročníka základnej školy býva často neverejný, nie je možné si zo strany rodičov overiť, či výberový proces prebehol transparentne a či naozaj boli zo strany základných škôl dodržané zákonné podmienky pri výbere žiakov.

Riaditeľom základných škôl Školský zákon poskytuje široký priestor pre rozhodovanie, ktorý žiak bude do prvého ročníka prijatý a ktorý nie. Zákon totiž nestanovuje presný postup, ani kritériá pre prípad, že je počet uchádzačov o zápis do prvého ročníka spádovej školy vyšší, ako je počet miest v základnej škole. Je teda možné sa domnievať, že v takýchto prípadoch vzniká väčší priestor pre diskrimináciu uchádzačov o zápis so zdravotným alebo iným sociálnym znevýhodnením.

 

Eliminujme riziko neprijatia detí so zdravotnými znevýhodneniami

Možným riešením pre eliminovanie rizika diskriminácie uchádzačov o zápis so zdravotným znevýhodnením do spádovej školy by mohlo byť pravidlo uprednostnenia takýchto uchádzačov o zápis pred uchádzačmi bez zdravotného znevýhodnenia, resp. vytvorenie povinných kvót uchádzačov so zdravotným znevýhodnením, ktoré je škola povinná prijať v prípade, že takých uchádzačov má.

Úpravou podmienok smerom k prijímaniu žiakov so zdravotným znevýhodnením do spádových základných škôl by sa naplnil jeden zo záväzkov Slovenskej republiky z Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý znie takto:

Zmluvné strany prijmú účinné a primerané opatrenia, a to aj prostredníctvom vzájomnej podpory ľudí so zdravotným postihnutím, aby umožnili osobám so zdravotným postihnutím dosiahnuť a udržať si maximálnu možnú samostatnosť, uplatniť v plnej miere telesné, duševné, sociálne a profesijné schopnosti a dosiahnuť plné začlenenie a zapojenie do všetkých oblastí života. Na tento účel zmluvné strany zriadia, budú podporovať a rozširovať komplexné habilitačné a rehabilitačné služby a programy, najmä v oblasti zdravotníctva, zamestnanosti, vzdelávania a sociálnych služieb tak, aby tieto služby a programy podporovali zapojenie a začlenenie do spoločnosti a do všetkých oblastí jej života, boli dobrovoľné a dostupné osobám so zdravotným postihnutím čo najbližšie k miestu ich bydliska vrátane vidieckych oblastí.”

(Dohovor, čl. 26, ods. 1, písm. b)

Čo treba priniesť na zápis dieťaťa?

Podľa Školského zákona vyžaduje základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky tieto osobné údaje:

  • meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa;
  • meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

Zákon neustanovuje rodičom povinnosť na zápis priniesť posudok Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktorý by hodnotil školskú spôsobilosť dieťaťa, školy si ho však vrámci hodnotenia školskej spôsobilosti môžu vyžiadať.

 

Ktorým rokom plynie dieťaťu povinná školská dochádzka?

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Znamená to, že dieťa by malo nastúpiť do prvého ročníka povinnej školskej dochádzky v roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne vek šesť rokov.

Čo je to školská spôsobilosť?

Školská spôsobilosť je súhrn psychických, fyzických a sociálnych schopností, ktoré dieťaťu umožňujú stať sa žiakom a sú predpokladom absolvovania výchovno-vzdelávacieho programu základnej školy.

Jej hodnotenie môže na žiadosť zákonného zástupcu pripraviť Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

V prípade, že ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je potrebné písomného vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydaného na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

 

Kto rozhoduje o odklade povinnej školskej dochádzky?

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku života nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok alebo o zaradení dieťaťa do nultého ročníka základnej školy, a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa alebo o jeho zaradení do nultého ročníka aj na návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje, a na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. Zákonný zástupca má právo rozhodnúť o tom, či dieťa s odloženou školskou dochádzkou bude navštevovať materskú školu alebo nultý ročník.