Späť na zoznam
25. september 2018
Neprijali nám dieťa do školy

Dohovor o právach zdravotne znevýhodnených - dokument, ktorý má prednosť pred slovenskými zákonmi

Medzinárodný dokument s názvom Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý sa do hĺbky venuje nielen právam detí, ale všetkých osôb so zdravotným znevýhodnením, nadobudol pre Slovenskú republiku platnosť 25. júna 2010. Jeho dodržiavaním sa na Slovensku zaoberá aj Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.

Dohovor z dieľne Organizácie Spojených národov (OSN) prijala Národná rada Slovenskej republiky (NR SR) uznesením č. 2048 presne 9. marca 2010. Týmto uznesením tiež rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má v súlade s Ústavou SR prednosť pred slovenskými zákonmi.

Aby sme boli presní - článok. 7, odsek 5 Ústavy SR ustanovuje, že: “Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon, a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred zákonmi.

 

Vzhľadom na to, že Dohovor bol platne prijatý do právneho poriadku SR, navyše s prednostnou aplikáciou vo vzťahu k vnútroštátnemu právu, je povinnosťou všetkých správnych orgánov vykladať vnútroštátne právne predpisy nielen v súlade s Dohovorom, ale v prípade nesúladu priamo aplikovať pravidlá obsiahnuté v  Dohovore.

Lucia Lišiaková, advokátka

 

Dohovor o právach so zdravotným postihnutím sa zakladá na zásadách, ako sú:

 • rešpektovanie prirodzenej dôstojnosti, osobnej nezávislosti vrátane slobody voľby a samostatnosti osôb;
 • nediskriminácia;
 • plné a účinné zapojenie sa a začlenenie do spoločnosti;
 • rešpektovanie odlišnosti a prijímanie osôb so zdravotným postihnutím ako súčasti ľudskej rozmanitosti a prirodzenosti;
 • rovnosť príležitostí;
 • prístupnosť;
 • rovnosť medzi mužmi a ženami;
 • rešpektovanie rozvíjajúcich sa schopností detí so zdravotným postihnutím a rešpektovanie práva detí so zdravotným postihnutím na zachovaní vlastnej identity.

Nulová tolerancia k akýmkoľvek prejavom diskriminácie

Slovenská republika sa podpisom Dohovoru zaviazala k zákazu akejkoľvek diskriminácie na základe zdravotného postihnutia a zaručuje osobám so zdravotným postihnutím rovnakú a účinnú právnu ochranu pred diskrimináciou z akýchkoľvek dôvodov.

Pod diskrimináciou Dohovor rozumie “každé robenie rozdielov, vylúčenie alebo obmedzenie na základe zdravotného postihnutia, ktorých cieľom alebo účinkom je narušiť alebo znemožniť uznávanie, využívanie alebo uplatňovanie všetkých ľudských práv a základných slobôd v politickej, hospodárskej, sociálnej, kultúrnej, občianskej alebo inej oblasti na rovnakom základe s ostatnými; zahŕňa všetky formy diskriminácie vrátane odmietnutia primeraných úprav”.

Primeranými úpravami pritom Dohovor myslí nevyhnutné a adekvátne zmeny a prispôsobenia, ktoré nepredstavujú neúmerné alebo nadmerné zaťaženie a ktoré sa robia, ak si to vyžaduje konkrétny prípad s cieľom zabezpečiť osobám so zdravotným postihnutím využívanie alebo uplatňovanie všetkých ľudských práv a základných slobôd na rovnakom základe s ostatnými.

Primerané úpravy v praxi

Ak teda bežná škola odmietne vykonať primerané úpravy potrebné na zabezpečenie vhodného prostredia pre štúdium žiaka so zdravotným znevýhodnením, či už ide o fyzické úpravy budovy alebo prispôsobenie vyučovacieho procesu, jej konanie, resp. nečinnosť je možné označiť za diskrimináciu.

Slovenská republika sa týmto Dohovorom zaviazala okrem iného prijať všetky opatrenia nevyhnutné na to, aby:

 • zabezpečila deťom so zdravotným postihnutím plné využívanie všetkých ľudských práv a základných slobôd na rovnakom základe s ostatnými deťmi;
 • umožnila fyzickú prístupnosť osobám so zdravotným postihnutím k prostriedkom a službám dostupným alebo poskytovaným verejnosti, a to tak v mestských, ako aj vo vidieckych oblastiach. Ide najmä o  budovy, cesty, dopravné a iné vnútorné a vonkajšie zariadenia vrátane škôl, obytných budov, zdravotníckych zariadení a pracovísk;
 • sa presadzoval postoj rešpektovania práv osôb so zdravotným postihnutím na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému a u všetkých detí od ich raného veku;
 • osoby so zdravotným postihnutím žili v spoločenstve s rovnakými možnosťami voľby na rovnoprávnom základe s ostatnými, a aby umožnili plné využívanie tohto práva osobami so zdravotným postihnutím a ich plné začlenenie a zapojenie do spoločnosti;
 • osoby so zdravotným postihnutím mali prístup k celému spektru podporných služieb, či už domácich alebo pobytových a ďalších komunitných podporných služieb vrátane osobnej asistencie, ktoré sú nevyhnutné pre nezávislý život v spoločnosti a pre začlenenie sa do nej a ktoré zabraňujú izolácii a segregácii v spoločnosti;
 • uľahčila prístup osôb so zdravotným postihnutím ku kvalitným pomôckam na mobilitu, k zariadeniam, k podporným technológiám, k rôznym formám živej asistencie a k sprostredkovateľom, a to aj zabezpečením ich finančnej dostupnosti.

Dohovor je inkluzívny, Slovensko zatiaľ nie

V oblasti vzdelávania osôb so zdravotným postihnutím sa Slovenská republika Dohovorom zaviazala, že zabezpečí, aby:

 • osoby so zdravotným postihnutím neboli na základe svojho zdravotného postihnutia vylúčené zo všeobecného systému vzdelávania a aby deti so zdravotným postihnutím neboli na základe svojho zdravotného postihnutia vylúčené z bezplatného a povinného základného vzdelávania alebo zo stredoškolského vzdelávania;
 • osoby so zdravotným postihnutím mali na rovnakom základe s ostatnými prístup k inkluzívnemu, kvalitnému a bezplatnému základnému a stredoškolskému vzdelaniu v spoločenstve, v ktorom žijú;
 • sa im poskytovali primerané úpravy v súlade s ich individuálnymi potrebami;
 • osoby so zdravotným postihnutím dostali v rámci všeobecného systému vzdelávania požadovanú podporu s cieľom umožniť ich účinné vzdelávanie;
 • sa účinné opatrenia individualizovanej podpory uskutočňovali v prostredí, ktoré maximalizuje vzdelanostný a sociálny rozvoj v súlade s cieľom plného začlenenia.

Slovensko sa teda zaviazalo zabezpečiť taký vzdelávací systém, ktorý uplatňuje práva detí so zdravotným znevýhodnením a detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tak, aby neboli diskriminované a boli si rovné s ostatnými rovesníkmi na všetkých úovniach.

Dohovor nebol do slovenského právneho poriadku nikdy priamo implementovaný, všetky ostatné právne predpisy je však potrebné vykladať s ohľadom na zásady a princípy ukotvené v Dohovore. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá je pre Slovenskú republiku záväzná a priamo uplatniteľná, s právom prednostnej aplikácie pred vnútroštátymi právnymi predpismi, všetky práva spomenuté a pomenované v tomto Dohovore sú právne vymáhateľné a mali by byť uplatňované v jednotlivých oblastiach života.

Lucia Lišiaková, advokátka

 

Pri odvolaní a domáhaní sa práv pre deti so zdravotnými znevýhodneniami a špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami myslite aj na iný medzinárodný dohovor s prednosťou pred slovenskými zákonmi – je ním Dohovor o právach dieťaťa. Dočítate sa o ňom v ďalšom z našich článkov.