Späť na zoznam
25. september 2018
Neprijali nám dieťa do školy

Každé dieťa má svoje práva – garantuje im ich Dohovor o právach dieťaťa

Dohovor o právach dieťaťa Organizácie Spojených národov (OSN) prijalo dodnes najviac členských štátov OSN. Je to medzinárodná zmluva, na ktorej výkon nie je potrebný zákon, pretože sama právo a povinnosti vytvára. Má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky a rodičia sa na ňu môžu pri hájení práv svojich detí odvolať.

Dohovor o právach dieťaťa nadobudol pre Slovenskú republiku platnosť 2. septembra 1990. Slovensko sa podpisom tohto dohovoru zaviazalo:

  • rešpektovať a zabezpečiť práva stanovené týmto Dohovorom každému dieťaťu, ktoré je pod ich jurisdikciou, bez akejkoľvek diskriminácie podľa rasy, farby pokožky, pohlavia, jazyka, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, národnostného, etnického alebo sociálneho pôvodu, majetku, telesnej alebo duševnej nespôsobilosti, rodu a iného postavenia dieťaťa alebo jeho rodičov, alebo zákonných zástupcov,
  • že, berúc do úvahy najlepšie záujmy dieťaťa,  zabezpečí, aby inštitúcie, služby a zariadenia zodpovedné za starostlivosť a ochranu detí zodpovedali normám stanoveným kompetentnými úradmi, zvlášť po stránke bezpečnosti a ochrany zdravia, počtu a kvalifikácie personálu, ako aj kompetentného dozoru.

Pre zdravotne znevýhodnené deti

V oblasti starostlivosti a prístupu k zdravotne, ale aj mentálne postihnutému dieťaťu, SR podpisom Dohovoru o právach dieťaťa uznala:

  • že duševne alebo telesne postihnuté dieťa má žiť plnohodnotný a riadny život v podmienkach zabezpečujúcich dôstojnosť, podporujúcich sebadôveru a umožňujúcich aktívnu účasť dieťaťa v spoločnosti;
  • právo postihnutého dieťaťa na zvláštnu starostlivosť. V závislosti od rozsahu existujúcich zdrojov musia oprávnenému dieťaťu a osobám, ktoré sa oň starajú, poskytnúť podporu a pomoc, o ktorú sú požiadané a ktorá zodpovedá stavu dieťaťa a situácii rodičov alebo iných osôb, ktoré sa starajú o dieťa;
  • právo poskytnúť  takúto pomoc podľa možnosti bezplatne, s ohľadom na finančné zdroje rodičov alebo iných osôb, ktoré sa o dieťa starajú. Pomoc musí byť určená na zabezpečenie skutočného prístupu postihnutého dieťaťa ku vzdelaniu, profesionálnej príprave, zdravotnej a rehabilitačnej starostlivosti, príprave na zamestnanie a oddychu spôsobom, ktorý vedie k dosiahnutiu najúplnejšieho možného zapojenia do spoločnosti a individuálneho rozvoja dieťaťa, vrátane jeho kultúrneho a duchovného rozvoja.

Ak vám právo na vzdelanie detí berú, domáhajte sa ho

V oblasti vzdelávania Slovenská republika podpisom Dohovoru o právach dieťaťa uznala  právo dieťaťa na vzdelanie, pričom uznala, že je povinnosťou štátu zabezpečiť, aby bolo základné vzdelanie bezplatné a povinné. Slovenská republika sa taktiež zaviazala podporovať rôzne formy stredného vzdelania dostupného pre každé dieťa a sprístupniť vysokoškolské vzdelanie pre všetkých podľa kapacity.

Vzhľadom na skutočnosť, že Dohovor o právach dieťaťa je medzinárodnou zmluvou, ktorá je pre Slovenskú republiku záväzná a priamo uplatniteľná, všetky práva a princípy spomenuté a pomenované v tomto Dohovore sú právne vymáhateľné a mali by byť uplatňované v jednotlivých oblastiach života.

Lucia Lišiaková, advokátka