Späť na zoznam
25. september 2018
Aktuality

Školský zákon garantuje právo na vzdelanie všetkým deťom, meria ich však iným metrom

Školský zákon na jednej strane poukazuje na dodržiavanie rovnoprávnosti prístupu vo výchove a vzdelávaní všetkých detí ako jednotlivcov, zároveň však obsahuje ustanovenia, ktorými vylučuje deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami z kolektívu “zdravých” rovesníkov a umiestňuje ich do špeciálnych škôl a tried. Rodičia sa naň ale môžu odvolať, ak bežné školy odmietajú prijať ich deti so zdravotnými znevýhodneniami ako svojich žiakov.

Garantom dodržiavania práv detí so zdravotnými znevýhodneniami v rámci slovenského zákonodarstva je okrem Ústavy SR aj Školský zákon. Ten hneď vo svojich úvodných ustanoveniach poukazuje na princípy výchovy a vzdelávania, napríklad tieto:

  • rovnoprávnosť prístupu k výchove a vzdelávaniu so zohľadnením výchovno-vzdelávacích potrieb jednotlivca a jeho spoluzodpovednosti za svoje vzdelávanie;
  • zákaz všetkých foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie;
  • príprava na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie;
  • posilnenie výchovnej stránky výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom všetkých vyučovacích predmetov, ale aj špecifickými výchovnými zamestnaniami zameranými na rozvoj citov a emócií, motivácie a záujmov, socializácie a komunikácie, na sebakontrolu a sebariadenie, na mravné hodnoty a tvorivosť.

Integrácia namiesto inklúzie

Školský zákon chápe integráciu ako “výchovu a vzdelávanie detí alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v triedach škôl a školských zariadení určených pre deti alebo žiakov bez špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb”.

Znamená to, že každá škola by sa mala primárne snažiť o to, aby zabezpečila pre svojho žiaka so zdravotným znevýhodnením rovnaké podmienky pri výchove a vzdelávaní, ako u ostatných žiakov, a aby vôbec bolo umožňované deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nástup a štúdium na týchto školách.

Podľa Školského zákona majú každé dieťa a žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú ich potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú. Takéto podmienky je štát povinný vytvárať v rámci bežných škôl. Školy musia svojim žiakom umožniť fyzický prístup do školy alebo triedy, ale aj im zabezpečiť zrozumiteľnú, a pre konkrétnu špeciálnu potrebu daného žiaka vhodnú metódu vzdelávania v rovnakom rozsahu a na rovnakej úrovni ako pri ostatných žiakoch.

Exklúzia namiesto inklúzie

Školský zákon si však o svojich princípoch v ďalších ustanoveniach protirečí - povoľuje totiž to, že “v škole možno po súhlase zriaďovateľa zriadiť triedu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami”.

Toto ustanovenie je možné chápať ako priestor pre vylúčenie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami z kolektívu “zdravých” detí a vytvorenie takejto samostatnej triedy je možné považovať za konanie v rozpore s Dohovorom o právach ľudí so zdravotným postihnutím, (najmä článku 24 odseku 1), ktorý pojednáva o zabezpečení začleňujúceho vzdelávacieho systému.

Podľa Školského zákona sa výchova a vzdelávanie detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením uskutočňuje:

  • v špeciálnych školách;
  • v špeciálnych triedach, ktoré sa zriaďujú spravidla pre deti a žiakov s rovnakým druhom zdravotného znevýhodnenia, pričom časť výchovno-vzdelávacieho procesu sa môže uskutočňovať v triede spoločne s ostatnými deťmi alebo žiakmi školy. Niektoré vyučovacie predmety alebo činnosti tak môže dieťa či žiak absolvovať mimo špeciálnej triedy;
  • v triedach alebo výchovných skupinách spolu s ostatnými deťmi alebo žiakmi školy, pričom ak je to potrebné, takéto dieťa alebo žiak sú vzdelávaní podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva škola v spolupráci so školským zariadením výchovnej prevencie a poradenstva.

V rozpore sám so sebou aj s medzinárodnými dohovormi

Absolútne uplatňovanie niektorých ustanovení Školského zákona v praxi bez vnímania ich obsahu v širších súvislostiach s ohľadom na viazanosť SR medzinárodnými dohovormi a bez reálnej snahy o integráciu detí so zdravotným znevýhodnením do bežných tried základných škôl je možné považovať za porušenie princípu zákazu všetkých foriem diskriminácie, a obzvlášť segregácie, ktoré sú tak v rozpore s ustanovením Školského zákona ako aj v rozpore s hodnotami a princípmi, na ktorých sú postavené Dohovor o právach ľudí so zdravotným postihnutím a Dohovor o právach dieťaťa.

Všetky ustanovenia Školského zákona by mali byť vykladané v súlade s Dohovorom o právach ľudí so zdravotným postihnutím a vždy by sa pri ich interpretácii malo brať na zreteľ právo zdravotne postihnutých osôb na vzdelanie a zákaz akejkoľvek diskriminácie a segregácie takýchto osôb.

Lucia Lišiaková, advokátka