Späť na zoznam
25. september 2018
Vedeli ste, že…?

Dieťa na vzdelanie právo má, o tom kde sa bude vzdelávať, však rozhodujú iní

Kto rozhoduje o prijatí alebo neprijatí detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami či zdravotnými znevýhodneniami do bežnej školy? Zákonní zástupcovia detí by mali dať pozor špeciálne na niektoré kroky školy a diagnostických centier.

O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy, a to do 15. júna roku, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať. Riaditeľ školy do 30. júna zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt. Ten obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu prijatého dieťaťa.

O prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydaného na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

Bod zlomu

Do bežnej triedy základnej školy možno začleniť aj žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami či zdravotným znevýhodnením. Ak riaditeľ školy alebo príslušné zariadenie výchovného poradenstva a prevencie zistí, že vzdelávanie nie je pre potenciálnych žiakov v danej škole prospešné, navrhne zákonnému zástupcovi po písomnom súhlase orgánu miestnej štátnej správy v školstve a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie iný spôsob vzdelávania dieťaťa.

Riaditeľ základnej školy môže preradiť žiaka zo školského vzdelávacieho programu, ktorý plní príslušná škola, do školského vzdelávacieho programu zodpovedajúcemu jeho špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám. Takéto konanie však môže spraviť len na základe návrhu triedneho učiteľa a žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo s jeho informovaným súhlasom a na základe odporučenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Taktiež, riaditeľ základnej školy môže na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka a odporúčania praktického lekára pre deti a dorast zo zdravotných dôvodov alebo z iných závažných dôvodov rozhodnúť o oslobodení alebo čiastočnom oslobodení žiaka od vyučovania niektorého predmetu, a to na celý školský rok alebo jeho časť. V rozhodnutí určí náhradný spôsob vzdelávania žiaka v čase vyučovania tohto predmetu. Ak je vyučovací predmet zaradený ako prvá alebo posledná vyučovacia hodina dňa, môže byť žiak so súhlasom zákonného zástupcu uvoľnený z výchovy a vzdelávania bez náhrady.