Späť na zoznam
25. september 2018
Vedeli ste, že…?

Odmietli vám dieťa prijať do školy? Nenechajte sa odbiť

Ak dieťa so zdravotným znevýhodnením a so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami odmietne bežná základná škola prijať, rodičia majú niekoľko možností ako proti odmietnutiu bojovať. Môžu podať odvolanie, žalobu, podnet Komisárovi pre osoby so zdravotným znevýhodnením či prokurátorovi.

O prijatí dieťaťa do základnej školy rozhoduje riaditeľ školy, samozrejme ak jeho zákonní zástupcovia dodržia zákonné povinnosti. V prípade, že dieťa odmietli do prvého ročníka základnej školy prijať, rodič môže v súlade so Správnym poriadkom (ust. § 53 ) podať voči takémuto rozhodnutiu odvolanie.

Prvý pokus - odvolanie

Odvolanie je potrebné podať do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia o neprijatí (lehota sa začína počítať odo dňa nasledujúceho po dni doručenia poštou/prevzatia rozhodnutia osobne) a musí byť odôvodnené. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň. Táto lehota je lehotou prepadnou, čo znamená, že sa nedá predĺžiť, a po jej skončení už nieje možné odvolanie podať. Odvolanie sa podáva na základnej škole, ktorá toto rozhodnutie vydala.

O odvolaní môže rozhodnúť riaditeľ školy v prípade, že odvolaniu v celom rozsahu vyhovie. V opačnom prípade predloží do tridsiatich dní odvolanie aj s ostatnou dokumentáciou odvolaciemu orgánu, teda v tomto prípade obci alebo mestskej časti, ktorá je zriaďovateľom školy.

Ak nepomôže odvolanie, podajte žalobu na správny súd

V prípade, že obec alebo mestská časť zamietne odvolanie rodičov o neprijatí dieťaťa do prvého ročníka základnej školy a rodičia si myslia, že týmto rozhodnutím boli práva ich detí porušené alebo priamo dotknuté, môžu za dodržania zákonných podmienok podať návrh na správny súd na preskúmanie tohto rozhodnutia v zmysle tretej časti Správneho súdneho poriadku.

Podľa paragrafu 177 Správneho súdneho poriadku: “Správnou žalobou sa žalobca môže domáhať ochrany svojich subjektívnych práv proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy alebo opatreniu orgánu verejnej správy.

Podaniu žaloby na súd predchádza povinnosť splnenia niekoľkých zákonných podmienok:

  • Správne súdy nepreskúmavajú právoplatné rozhodnutia orgánov verejnej správy a opatrenia orgánov verejnej správy, ak účastník konania pred ich právoplatnosťou nevyčerpal všetky riadne opravné prostriedky, ktorých použitie mu umožňuje zákon. Znamená to, že v prípade, že rodič pred podaním žaloby na súd nepodal proti rozhodnutiu riaditeľa školy v zákonnej lehote odvolanie a nedisponuje rozhodnutím obce alebo mestskej časti ako odvolacieho orgánu, súd takýto návrh zamietne;
  • Lehota na podanie správnej žaloby je dva mesiace od oznámenia rozhodnutia obce/mestskej časti o zamietnutí odvolania, proti ktorému žaloba smeruje;
  • Žaloba sa podáva na krajský súd, v ktorého obvode má sídlo orgán verejnej správy, ktorý rozhodol v prvom stupni, teda v obvode sídla základnej školy, ktorá odmietla dieťa pridať;
  • Žaloba musí mať predpísanú formu - musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti a informácie, ktoré sú spísané v Správnom súdnom poriadku;
  • Žalobca musí byť v konaní pred správnym súdom zastúpený advokátom. To neplatí, ak má žalobca, jeho zamestnanec alebo člen, ktorý za neho na správnom súde koná alebo ho zastupuje, vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa. Povinnosť zastúpenia sa vzťahuje aj na spísanie žaloby.

Pomôcť vám môže aj Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím

Úlohou Komisára pre osoby so zdravotným postihnutím je ochrana práv osôb so zdravotným postihnutím podporou a presadzovaním ich práv. Tieto práva im priznávajú medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Podnet Komisárovi môže podať ktorákoľvek fyzická osoba vo veci porušovania práv osoby so zdravotným postihnutím alebo ohrozovania práv osoby so zdravotným postihnutím.

Ak má rodič pochybnosť o zákonnosti vydaného rozhodnutia o neprijatí svojho dieťaťa do bežnej základnej školy, kedykoľvek môže podať písomný alebo ústny podnet komisárovi, ktorý toto rozhodnutie preskúma, a na základe svojich zistení podnikne príslušné kroky. Je však dôležité mať na zreteli, že rodič po doručení rozhodnutia o neprijatí dieťaťa musí dodržať 15 dňovú lehotu na podanie odvolania.

Podľa Zákona o Komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím: „Ak pri skúmaní právoplatného rozhodnutia orgánu verejnej správy Komisár zistí, že je v rozpore so zákonom alebo s iným všeobecne záväzným právnym predpisom, podá podnet na prokuratúru a o tomto postupe informuje podávateľa podnetu.”

Úlohy a výsledky práce komisára

Komisár prdovšetkým posudzuje podané podnety (ne)dodržiavania práv osôb so zdravotným postihnutím, robí tak aj z vlastnej iniciatívy. Pomocou nezávislého monitorovania zisťuje plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. Pri presadzovaní záujmov a práv týchto osób v spoločnosti je oprávnený požadovať akékoľvek informácie, údaje či kópie spisovej dokumentácie pre posúdenie dodržiavania práv osoby so zdravotným znevýhodnením vrátane kópií dokladov, obrazových, zvukových alebo obrazovozvukových záznamov. Má tiež právo požadovať od orgánov verejnej správy výkon ich oprávnení.

Činnosť komisára vedie k niekoľkým výsledkom, tými najdôležitejšími sú uloženie opatrení a ich kontrola na dodržiavanie práv osôb so zdravotným znevýhodnením či podanie podnetu na prokuratúru. V prípade súdneho konania je komisár oprávnený zúčastniť sa pojednávaní z pozície dohľadu - ochrancu práv ľudí so zdravotnými znevýhodneniami.

Je dôležité uviesť, že Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím nemá rozhodovaciu právomoc a je možné ho chápať len ako orgán kontroly a dohľadu s poradnou a dozorujúcou kompetenciou. Stanoviská komisára nie sú právne záväzné a neplnenie uložených opatrení nemôže Komisár nijak sankcionovať. Stanoviská a podania komisára na príslušné orgány štátnej správy alebo prokuratúru však môžu výraznou mierou napomôcť pri ochrane práv a oprávnených záujmov osôb so zdravotným postihnutím.

Lucia Lišiaková, advokátka

 

Odvolať sa môžete aj na prokuratúru

V zmysle Zákona o prokuratúre prokurátor vykonáva dozor nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi verejnej správy.   Prokurátor môže konať sám alebo aj na niečí podnet. Podnet je podanie, ktoré má prokurátora upozorniť na to, že bol konaním, resp. nekonaním niektorého štátneho orgánu porušený zákon.

Takéto podanie môžete urobiť písomne alebo ústne do zápisnice, prípadne elektronicky alebo faxom, a to na ktorejkoľvek prokuratúre. Pozor, podnet podaný telefaxom alebo elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu treba doplniť do troch pracovných dní predložením jeho originálu v listinnej podobe alebo elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom.

Čo musí podnet na prokuratúru obsahovať?

Podanie nesmie byť anonymné, nesmie mať len charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, návrhu alebo žiadosti, ani nemá byť prokuratúre zaslané len pre informáciu.

Podaný podnet mý byť čitateľný a zrozumiteľný. Musí obsahovať informáciu o tom, komu je určený, akej veci sa týka, kto ho podáva, proti komu smeruje, čoho sa podávateľ podnetu domáha a prečo. Podnet musí byť datovaný a podpísaný. Ak sa podávateľ podnetu domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia, je potrebné priložiť aj napadnuté rozhodnutie a uviesť dôvody, pre ktoré považujete toto rozhodnutie za nezákonné.

V prípade, že prokurátor usúdi, že rozhodnutím orgánu verejnej správy (v tomto prípade rozhodnutie riaditeľa školy o neprijatí zdravotne znevýhodneného dieťaťa) bol porušený zákon, je oprávnený podať voči takémuto rozhodnutiu protest a to v lehote troch rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Prokurátor môže protestom napadnúť aj také rozhodnutie príslušného orgánu, voči ktorému rodič v zákonnej dvojmesačnej lehote nepodal odvolanie, alebo správnu žalobu.

Ak orgán verejnej správy zistí, že protest prokurátora je dôvodný, do 30 dní od jeho doručenia mu rozhodnutím vyhovie a zruší napadnuté rozhodnutie. Ak mu orgán verejnej správy nemieni vyhovieť, predloží ho na rozhodnutie nadriadenému orgánu.