Späť na zoznam
18. marec 2021
Aktuality

Tlačová správa: Laické poradenstvo - podpora rodičom detí so zdravotným znevýhodnením

Bratislava, 18.3.2021 - Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením ponúka, ako jediná na Slovensku, podpornú sieť rodičovských laických poradcov. Pre rodičov detí so zdravotným znevýhodnením je od marca 2021 k dispozícii 13 laických poradkýň. Sú to mamy zdravotne znevýhodnených detí, ktoré majú obdobnú skúsenosť a vedia poskytnúť cenné rady či návody.

Moment zistenia vážnej diagnózy alebo zdravotného znevýhodnenia dieťaťa spúšťa v rodičovi kolotoč otázok, na ktoré hľadá odpovede. Najčastejšie na internete, kde môžu často protichodné informácie vyvolať ešte väčší zmätok. Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením preto vytvorila sieť laických poradcov, ktorí sú pre rodičov k dispozícii v rámci inovatívnej formy PeerToPeer poradenstva. O jej vzniku hovorí Monika Fričová, koordinátorka siete laických poradcov: „Platforma rodín začala poskytovať rodičovské laické poradenstvo už v roku 2015 prostredníctvom svojich prvých zakladajúcich členiek. Bolo len otázkou času, kedy vznikne potreba ďalšieho rozširovania radov poradcov a s tým aj potreba vzájomného sieťovania sa. Medzi rodičmi detí so zdravotným znevýhodnením sme hľadali tých, ktorí prirodzene iným rodičom už pomáhajú. Cieľom bolo zostaviť sieť tak, aby mali osobnú skúsenosť so svojim deťmi s rôznym zdravotným znevýhodnením a aby boli z rôznych regiónov Slovenska.“

Celoslovenská sieť poradcov poskytuje podporu bezplatne

Laickí poradcovia dodržiavajú etický kódex a absolvovali 120 hodín vzdelávania s odborníkmi, aby ich poradenstvo bolo bezpečné, podporujúce a aby rodičov posilňovalo. V individuálnych prípadoch preto môže laická poradkyňa odkazovať rodiča priamo na odborníkov. "Dôvod prečo existuje naša mimovládna organizácia vysvetľujú dva hlavné programy našej činnosti. Je to program #PresadzovaniePotrieb a #RodičiaRodičom. Oba programy sú efektívne len vtedy, keď sú kongruentné. V programe #RodičiaRodičom sú preto práve laické poradkyne jeho najdôležitejšou súčasťou. Preto je pre nás veľkou motiváciou vytvárať pre vznikajúcu celonárodnú sieť bezpečné zázemie, pre vzájomné zdieľanie skúseností, kontinuálne vzdelávanie a supervíziu,“ dodáva Jana Lowinski, výkonná riaditeľka Platformy rodín.

Služba laického poradenstva je pre rodičov bezplatná a môže byť jednorazová alebo dlhodobá, v závislosti od prípadu. Laické poradkyne si tvorili svoje profily a definovali formy poradenstva tak, aby neboli na úkor kvality ich vlastných životov v rodinách. „Je skvelé, že ako laická poradkyňa po vyškolení ponúknem profesionálnejšie poradenstvo a môžem sa opierať o pomoc Platformy rodín, iných poradcov a supervíziu,“ hovorí laická poradkyňa Viera Vlčková. Profily jednotlivých poradkýň nájdu rodičia na stránke www.platformarodin.sk. Osloviť ich môžu e-mailom alebo prostredníctvom online formulára, následne telefonicky či osobne.

Sieť laických poradcov vznikla spoluprácou siedmych mimovládnych organizácií vďaka finančnej podpore Active Citizes Fund a Nadácie pre deti Slovenska v projektoch Spájanie je cesta aj cieľRodičia ako laickí poradcovia. V aktuálnej situácii s obmedzenými možnosťami kontaktov veríme, že laické poradkyne prinesú do rodín viac istoty, porozumenia a najmä pocit, že v náročnej situácii nie sú rodičia sami.

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením podporuje zmeny, ktoré dosiahnu efektívnejšiu formu systému podpory osôb so zdravotným znevýhodnením a ich rodín tak, aby viedli od terajšej závislosti k nezávislému spôsobu života. Presadzuje uplatňovanie práva na dostupné a kvalitné vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením, podporuje spoločné vzdelávanie detí s a bez znevýhodnenia. Poukazuje na nedostupnosť odbornej starostlivosti pre deti so zdravotným znevýhodnením podľa ich špecifických potrieb. S autentickými životnými skúsenosťami sa Platforme rodín doteraz prostredníctvom poradenstva „Rodičia rodičom“ podelilo viac ako 2.000 rodín.

Kontakt pre média:

Monika Fričová, koordinátorka podpory rodinám a laická poradkyňa, 0911 747 188, monika.fricova@platformrodin.sk

Viera Vlčková, laická poradkyňa, 0907 443 663, viera.vlckova@platformarodin.sk

Jana Lowinski, štatutárna zástupkyňa a laická poradkyňa, 0918787630,  jana.lowinski@platformarodin.sk

_____________________________________________________

Projekt „Spájanie je cesta a cieľ“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Projekt „Rodičia ako laickí poradcovia“ podporila Nadácia pre deti Slovenska z programu Kto chýba? vďaka finančnej podpore dobročinného Plesu v Opere a jeho hostiteľa spoločnosti Orange Slovensko.