Škola inkluzionistov

je projekt Nadácie pre deti Slovenska zameraný na rozvoj a podporu inkluzívneho vzdelávania na prvom a druhom stupni základných škôl. Cieľom je podpora a rozvoj práce na školách s rozmanitosťou žiakov bez ohľadu na ich fyzické, intelektuálne, emocionálne, sociálne, jazykové alebo iné obmedzenia.

Od 11. apríla 2022 hľadáme ďalšiu desiatku bežných základných škôl do “siete škôl na ceste k inklúzii”. V školskom roku 2022/23 pokračujeme s veľkými zmenami projektu Škola inkluzionistov. Účastníkmi môžu byť po novom tímy pedagógov s podporou vedenia školy. Čaká ich ročný vzdelávací program vyskladaný na mieru potrebám pedagógov, vedenia a odborníkov priamo v školách.

Projekt zahŕňa

  • intenzívny vzdelávací program vyskladaný podľa potrieb školy

  • prácu s inkluzívnym resp. odborným tímom a vedením školy

  • pravidelnú podporu konzultantom vzdelávania

  • spoluprácu so skúsenými lektormi a odborníkmi

  • sieťovanie podobne zmýšľajúcich kolegov z regiónu a celého Slovenska

  • možnosť účasti na online webinároch a iných sieťovacích podujatiach

Program je určený pre

  • bežné základné školy a ich podporný tím (aj formujúci sa)

  • môžu ho tvoriť: psychológovia; špeciálni, sociálni či liečební pedagógovia; asistenti; učitelia a pod.

  • minimálne štvorčlenný tím

  • s podporou vedenia školy

Čo získate účasťou v projekte Škola inkluzionistov?

Ročný program je nastavený tak, aby sa zlepšovala celková klíma v škole, preto zahŕňa: 

  • vzdelávanie na mieru potrebám inkluzívneho resp. odborného tímu, pedagogického zboru a vedenia

  • dva povinné vzdelávacie workshopy realizované priamo vo vašej škole zamerané na inkluzívnu klímu, komunikáciu, hodnoty a tímovú prácu  (1 workshop = 5 hodín vrátane prestávok)

  • povinné dvojdňové vzdelávacie stretnutie na podporu vedenia škôl - pre riaditeľa alebo zástupcu školy (jeden účastník za školu; termín upresníme po výberovom procese)

  • voliteľné vzdelávacie workshopy zamerané podľa potreby napríklad na podporu rodičovskej komunity, asistentov, klímu v triede, na mentoring, rôznorodé vzdelávacie prístupy alebo výučbu žiakov so ŠVVP, z marginalizovaných komunít či sociálne znevýhodneného prostredia, a iné

  • možnosť pozývať kolegov partnerských škôl v regióne na voliteľné workshopy (doplnenie počtu v prípade špecializovaných workshopov)

  • priestor na výmenu skúseností - v rámci exkurzií na školách, konferencie

  • konzultanta vzdelávania počas školského roka 2022/2023

  • miesto v sieti škôl na ceste k inklúzii z celého Slovenska

  • príležitosť zdieľať svoje skúsenosti s inými

  • možnosť učiť sa, ako učiť s ohľadom na rozmanité potreby žiakov v triede, škole

  • kvalitné podporné materiály pre svoju prax

  • inšpiratívne a podporujúce prostredie

  • kontakt so skúsenými lektormi

  • individuálne sieťovacie vzdelávanie pre zástupcu vedenia

  • informácie a inšpirácie na ďalší rozvoj školy v oblasti inklúzie

  • účasť na spoločných webinároch a online diskusiách v téme

Podľa čoho budeme vyberať účastnícke tímy?

  • rozhodujúca je motivácia a vízia tímu a školy realizovať zmenu smerom k inkluzívnemu vzdelávaniu 

  • dôležitý je záujem o odborný a osobnostný rozvoj každého prihláseného člena tímu

  • zaujíma nás aj počet žiakov so zdravotným znevýhodnením, zo sociálne znevýhodneného prostredia a ďalšími špeciálnymi vzdelávacími potrebami v škole

  • je pre nás kľúčové aby bolo do projektu aktívne zapojené vedenie školy a jeho odborní zamestnanci 

  • hľadáme školy rovnomerne rozmiestnené po celom Slovensku

Ako bude vyzerať výberový proces?

  • na základe prihlášok vyberieme 10 škôl, ktoré podľa názoru hodnotiacej komisie spĺňajú kritéria na zaradenie do projektu

  • následne sa uskutoční vstupný rozhovor s tímom a vedením školy, v rámci ktorého si dohodneme podmienky účasti v projekte

  • na základe potrieb a preferencií školy spoločne nastavíme vzdelávacie moduly na mieru.

Výzva na predkladanie prihlášok na školský rok 2022/2023 je otvorená od 11. apríla do 11. mája 2022.

Prihláška...

Pripravili sme pre Vás aj odpovede na

Najčastejšie otázky...