Späť na zoznam
2. september 2019
Vedeli ste, že…?

Tlačová správa: Štart nového školského roku je opäť v znamení obáv a neistoty

(Bratislava 2. septembra) - Koalícia za spoločné vzdelávanie prináša prehľad pripravenosti škôl na poskytovanie kvalitného vzdelávania dostupného pre všetky deti. Na alarmujúcu situáciu podpory vzdelávania detí na Slovensku upozornila Európsku komisiu už na jar 2019. Teraz poukazuje na štart školského roku 2019/20 bez prípravy, materiálno-technickej podpory, personálnych a odborných kapacít a bez systémových riešení.

Koalícia za spoločné vzdelávanie, ktorá spája pedagogických a odborných zamestnancov, rodičov, akademikov, analytikov a neziskové organizácie opäť upozorňuje na najdôležitejšie zlyhania podpory vzdelávania. Prvým sú asistenti učiteľa, ktorých Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pridelilo až po viacerých tlakoch počas leta v počte 3108,3 (údaj k 1. 9. 2019). Napriek navýšeniu, oproti minulému roku, je to stále len 49,4 % zo školami požadovaného počtu. Polovica detí, ktoré asistenta potrebujú tak opäť nedostane v tomto školskom roku potrebnú podporu a pomoc. Závažnosť tejto situácie je v dvoch rovinách. Prvou je transparentnosť a kritériá rozdeľovania. Ako uvádza Rudolf Salčák, rodič a špeciálny pedagóg, člen Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením,

Ministerstvo školstva sa oháňa transparentnosťou, ale nie je ochotné zverejniť kritéria prideľovania asistentov, čo predstavuje vážnu diskrimináciu detí a rodín, pretože na úrovni ministerstva ani okresného úradu nie je možné určiť, ktoré dieťa/trieda potrebuje asistenta viac.

 

"Ide o závažné dlhoročné porušovanie ústavnej rovnosti prístupu ku vzdelaniu a medzinárodných dohôd." Tou druhou je nárokovateľnosť služieb a s tým spojená istota pre rodiny a školy. Desiatky rodičov, riaditeľov a učiteľov sledujú každoročne stránku ministerstva, aby vedeli v akej forme podpory sa ich dieťa nasledujúci školský rok ocitne, resp. či môžu nastúpiť do triedy a neostanú na „nútenom homeschoolingu“. „Jeden z rodičov automaticky prichádza o zamestnanie a rodina o polovicu príjmu do rodinného rozpočtu. Chýbajúci asistenti majú vplyv aj na atmosféru v triede. Kvôli neochote Ministerstva školstva zverejniť podmienky prideľovania asistentov sú v strese učitelia, riaditelia a najmä rodičia,“ pokračuje Salčák. Druhým zlyhaním sú odborné tímy. Počet odborných zamestnancov z kvartálnych výkazov CVTI (2019) ukazuje, že k 30. júnu 2019 máme vo všetkých školách 1172,8 odborných zamestnancov (školských psychológov, logopédov, špeciálnych, liečebných alebo sociálnych pedagógov). Potreby škôl podľa koeficientov MŠVVaŠ SR v Modeli objektivizácie (2016) však vyžadujú aspoň 4017 takýchto odborných zamestnancov. Navyše 40% z nich je v súčasnosti platených z EÚ fondov. Dnes teda zabezpečujeme podporu iba pre štvrtinu žiakov a škôl.

V školách je 40.268 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 29.653 detí so SZP a počet integrovaných detí stále stúpa. Opatrenia vlády Slovenskej republiky sú mimoriadne nedostatočné.

K tejto skupine detí sa pridávajú tisíce detí v riziku závažných celospoločenských sociálno-patologických javov (kyberšikana, drogy, extrémizmus, sebapoškodzovanie, zlá klíma v školách, rozvody, kariérna neúspešnosť),“ približuje Viktor Križo, učiteľ, špeciálny pedágog, psychológ a koordinátor Koalície za spoločné vzdelávanie. Napriek tomu má dnes prístup k podporným službám školského psychológa na základných a stredných školách asi 15 % škôl. V materských školách je to iba 0,3 %. „Tieto čísla sú alarmujúce a ani nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch dnes nijakým spôsobom nerieši závažné problémy na školách. Nie je tu žiadna ambícia zabezpečiť profesionálne služby, supervíziu, expertízu a celoživotné vzdelávanie pre odborné tímy na školách,“ uzatvára Križo.

Tretím a rovnako závažným zlyhaním sú atmosféra a klíma v školách. Podľa výskumov Ministerstva školstva (CVTI, 2018) stúpajú v školách prejavy extrémizmu. A hoci dochádza k zníženiu percenta požívateľov alkoholu (CVTI, 20191, už „len“ 52 % žiakov ZŠ a SŠ uvádza požívanie alkoholu), evidujú zvýšenie konzumácie drog či nevhodné využívanie voľného času, čo opäť vplýva na klímu v triede a škole.

Negatívne pocity žiakov nevyplývajú ani tak z neúspešnosti, ako z problémov vo vytváraní vzťahov s dospelými alebo rovesníkmi.

To opäť poukazuje na nevyhnutnú potrebu doplnenia odborných zamestnancov v takej miere, aby mohli podporiť nielen deti, ale aj učiteľov a rodičov. Práve títo zamestnanci prispievajú k prevencii, ako aj k posilneniu zdravej kultúry školy a ku kvalite výchovy a vzdelávania,“ hodnotí detský psychológ Vladimír Dočkal. 

Štátna školská inšpektorka spolu s verejnou ochrankyňou práv a ďalšími odborníkmi uviedli v nedávanom spoločnom vyhlásení (2018), že je slabý až žiadny nárast podporných opatrení a záväzkov z Programového vyhlásenia vlády (2016) v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Žiadajú systémové zmeny. Minuloročná smernica MŠ SR o šikanovaní (2018) tak vyznieva v tomto kontexte problémov, ako nepoužiteľná. Reálne kroky na pomoc školám v podobe podpory odborných personálnych kapacít sa totiž neudiali. September 2019 je teda opäť v znamení obáv a neistoty z nízkej úrovne a dostupnosti kvalitného vzdelávania a podpory pre všetky deti. Koalícia za spoločné vzdelávanie preto pripravuje viaceré mediálne výstupy a verejné podujatia. V stredu 18. 9. 2019 zasadnú jej členovia za okrúhly stôl k téme podporných služieb v školách so zástupcami Komisie pre začleňovanie zraniteľných skupín do vzdelávania, práce a spoločnosti. Na začiatku októbra ponúkne organizácia To dá rozum štatistické výstupy komplexného výskumu vrátane inkluzívneho vybavenia škôl. Ďalšie výstupy ponúknu Slovenská komora učiteľov, Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením i ďalší aktéri Koalície. Tieto by mali byť výzvou pre nastávajúcu vládu a politické subjekty v náprave dezolátneho stavu vzdelávania detí na Slovensku.

Koalícia za spoločné vzdelávanie (InkluKoalícia)
Poslaním Koalície je spojiť pedagogických a odborných zamestnancov, rodiny, odborníkov a organizácie, a spoločne vyvíjať snahy o inkluzívne vzdelávanie všetkých detí na Slovensku. InkluKoalícia spája pedagogických a odborných zamestnancov, rodiny, odborníkov a organizácie - InkluCiTy, Platforma rodín detí so ZZ, Slovenská komora učiteľov, Nadácia pre deti Slovenska, PRO LP Asociácia liečebných pedagógov, Nadácia otvorenej spoločnosti, To dá rozum, Social Inclusion of Learners, Nové školstvo, Nadácia Pontis, eduRoma s podporou ďalších organizácií.

STIAHNUŤ INFOGRAFIKU

1 BIELIKOVÁ, M A KOL. 2019. Prežívanie voľného času v online priestore a konzumácia legálnych a nelegálnych drog u žiakov základných a stredných škôl. Bratislava: MŠVVaŠ SR. ISBN 978-80-89965-21-2.

Galéria