Všetci bez jedného, jeden bez všetkých.

Podiel žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na Slovenku je štvrtý najvyšší v Európe – 12,3 %. Polovicu z nich vzdelávame oddelene, v špeciálnych školách.

.

O projekte

Na sklonku roka 2017 sme sa v Nadácii pre deti Slovenska rozhodli, že chceme byť súčasťou rozvoja inklúzie na Slovensku. Aj preto už tretí rok pomáhame základným školám naprieč Slovenskom nájsť cestu k inkluzívnemu vzdelávaniu všetkých detí. Vydali sme prvý slovenský Index inklúzie, príručku na rozvoj škôl smerom k inklúzii, v roku 2020 mierime za rodičmi aj do škôlok.

Kto chýba?

Delenie na polovicu nie je vždy fér, ani delenie čísiel so zvyškom. Najmä, ak ide o ľudské bytosti. Ako napríklad v prípade detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Až polovicu z nich, šesť percent, umiestňujeme do špeciálnych škôl miesto toho, aby sme ich vzdelávali s rovesníkmi v bežných školách. Deti majú rady hádanky, skúsme teda jednu aj my – koľko asistentov pedagógov pripadá na jednu materskú školu. Neviete? Je to presne 0,09 asistenta.

Čo je inklúzia?

Inklúzia je vlastne odpoveďou na to, ako tu spolu máme žiť. Nenásilne, udržateľne, demokraticky, nielen ako Slováci, ale ako globálni občania rešpektujúc rozmanitosť iných aj svoju vlastnú. Prečo je to dôležité? Pretože je to uzavretý kruh – ak sa s takýmito hodnotami rozhodneme rozvíjať školy a škôlky, inklúzia sa k nám vráti v podobe vzdelaných, empatických detí, v ktorých sa bude zrkadliť už ako presvedčenie, hodnota. Nech inakosť iných obohatí našu vlastnú.

Škola inkluzionistov

V rámci ročného grantovo-vzdelávacieho projektu Škola inkluzionistov sa snažíme podporiť v školách pozitívnu, tvorivú a priateľskú klímu a spoločne s účastníkmi projektu hľadáme možnosti, aby všetky deti s rozmanitým potenciálom, teda aj tie so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, mohli vždy, keď je to možné, tieto školy navštevovať. V hľadaní ciest, ako prispôsobiť fungovanie škôl ich konkrétnym potrebám, im počas roka pomáhajú aj regionálne konzultantky. Školy zapojené do projektu získajú finančný grant na realizáciu vlastných malých projektov vo výške 1 000 eur. Máme za sebou dva ročníky a čaká nás tretí. Držte nám palce.

Škôlka inkluzionistov

Pri práci na projekte Škola inkluzionistov sme zistili, že s inklúziou treba začať oveľa skôr ako na základných školách, že ju musíme priniesť už do materských škôl. Prostredníctvom vzdelávacích aktivít pre zriaďovateľov, riaditeľov, pedagógov a asistentov v materských školách môžeme zasiať semienko inklúzie aj tu, kde sa poobede slastne spinká. Tomu, ako vytvoriť prijímajúce inkluzívne prostredie pre všetky deti v materských školách sa zostra venujeme od roku 2020. Na workshopoch rozoberáme na drobné témy spolupráce so samosprávami a s rodičmi, tvorbu prijímajúceho prostredia aj s pomocou pedagogických asistentov či rešpekt a rozmanitosť.

Index inklúzie

V rámci programu na podporu inkluzívneho vzdelávania v materských a základných školách sme v roku 2019 vydali vôbec prvý slovenský Index inklúzie: Príručku pre rozvoj škôl s dôrazom na inkluzívne hodnoty. Publikáciu, ktorá bola doteraz preložená do 35 svetových jazykov, tak môžu konečne aplikovať do vzdelávacieho procesu všetky slovenské školy, ktoré majú o inklúziu záujem. Nájdu v nej cesty, ako inklúziu zapojiť do učebných osnov, ale aj nápady na prekonávanie bariér, ktorým sa na ceste inklúzie určite nevyhnú. Interaktívnu prechádzku indexom s nami môžete absolvovať, ak kliknete na tlačidlo nižšie.

Inklulinka

V roku 2020 sme si podali ruky s Platformou rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Spoločne sme spustili inklulinku – online pomoc pre rodičov detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí si nevedia rady s byrokraciou či s tým, ako získať kompenzačný príspevok a pomôcky, alebo ako začleniť svoje dieťa do bežnej škôlky alebo školy. Online linku sme neskôr rozšírili aj o bezplatnú telefonickú linku v spolupráci s Orange Slovensko. Na Inklulinke sa vám pokúsia pomôcť vyškolení rodičia z Platformy rodín za pomoci právnikov.

Slovník

Inklúzia, exklúzia, integrácia, segregácia. Vývinové poruchy učenia či porucha autistického spektra? Viete tieto termíny opísať vlastnými slovami? Ak nie, v tejto sekcii si o nich prečítate viac. Uznaniu predchádza porozumenie.